Definitioner
Byt språk
Mångfaldsakademien

 

Mångfald

Mångfald - Definitioner / Vad är...

Defintion Mångfald enligt Mångfaldsakademien:

Med Mångfald syftar vi på allt som gör varje människa unik, dvs mångfald går bortom diskrimineringslagen och integration av människor med en utländsk bakgrund.

Källa: mangfaldsakademien.se/om.html

Defintion Mångfald enligt Prevent:

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

Källa: www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Mangfald/

Defintion Mångfald enligt McKinsey:

Diversity and inclusion is not a program at McKinsey, it’s not an effort or a department.  It’s who we are and what we respect. As you get to know McKinsey, you’ll see we are women and men, individuals with disabilities, straight and gay, single and married, with biological kids, adopted kids, foster kids. We represent every race, gender identity, and religion you can imagine. We are nanotechnologists and novelists, engineers and educators, analysts and app developers, mathematicians, and military veterans. We are all different and that is our strength.

Källa: www.mckinsey.com/careers/our-people-and-values/diversity-and-inclusion-networks

 

Inkludering

Inkludering - Definitioner / Vad är...

Defintion Inkludering enligt Mångfaldsakademien

Inkludering menar vi är att arbeta med en holistisk människobild där varje individ får ett värdigt bemötande och möjlighet att fullt ut bidra med sin kompetens, erfarenhet och unika skill set, vilket gör att gruppen blir större än summan av individerna (1+1>2).

Källa: mangfaldsakademien.se/om.html

Om Inkludering (Prevent)

En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. En fördomsfull och diskriminerande arbetsplats kan få rekryteringsproblem..

Källa: www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Mangfald/

Om Inkludering (McKinsey)

Diversity and inclusion is not a program at McKinsey, it’s not an effort or a department. It’s who we are and what we respect. .... We support all our people with unparalleled professional development, networks, and mentoring. The more we can develop their strengths and inspire inclusive leadership, the more we can contribute to a better future—within and well beyond McKinsey.

Källa: www.mckinsey.com/careers/our-people-and-values/diversity-and-inclusion-networks

 

Språk

Språk & Etnisk bakgrund - Definitioner / Vad är...

Defintion Språk och Etnisk tillhörighet:

Information kommer inom kort.

Källa:

 

HBTQ

HBT+  - Definitioner / Vad är...

Defintion [HB] Sexuell Läggning enligt RFSL:

Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i. Enligt svensk diskrimineringslag finns det tre olika sexuella läggningar: Heterosexuell, bisexuell och homosexuell. Dessa benämningar bygger på idén att det bara finns två kön: hetero = motsatt kön, bi = två kön och homo = samma kön som ens eget.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Defintion [T] Transperson eller Transgender enligt RFSL:

En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Defintion Transsexuell enligt RFSL:

Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. En person kan bara få diagnosen transsexuell under eget medgivande.


Processen brukar kallas transition. En person som känner sig som en tjej men som vid födseln fick det juridiska könet kille kan vilja få hormonbehandling så att hon utvecklar bröst och/eller operera underlivet så att hon får en snippa istället för en snopp, medan en kille som vid födseln fick det juridiska könet tjej kan vilja ta testosteron så att han utvecklar kroppsbehåring och får mörkare röst, genomgå en masektomi (operera bort brösten) och/eller underlivskirurgi.


Att vara transsexuell har inget med en persons sexuella läggning att göra, en transsexuell person kan vara hetero, bi, pan, asexuell eller homo. En del transsexuella fortsätter att identifiera sig som trans efter sin transitionsprocess och kallar sig för transkvinna eller transman, medan det för många är viktigt att se sig själva och att ses av andra helt enkelt som kvinna eller man.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Defintion Transvestit enligt RFSL:

En person som i sitt privatliv växlar mellan att klä sig eller använda sig av andra attribut som traditionellt används av män respektive kvinnor.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Defintion Dragking / Dragqueen enligt RFSL:

En person som använder sig av sociala attribut och symboler för att tänja på gränserna mellan manligt och kvinnligt. Ofta i syfte att underhålla eller för att på ett lekfullt sätt uttrycka en del av sin identitet.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Defintion Intergender enligt RFSL:

En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig intergender. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Defintion [Q] Queer enligt RFSL:

Queer är ett begrepp som grundar sig i kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön och sexualitet och hur vi placeras i olika kategorier som alla tar utgångspunkt i heterosexualitet och könsbinaritet som norm. Med andra ord ett ifrågasättande av dominerande idéer om hur människor ska leva i sexuella relationer och andra relationer, hur vi ska bilda familj, hur vi ska uttrycka kön osv.


Det finns queerteori inom den akademiska världen, queeraktivism med folk som vill organisera sig för att förändra rådande normer och strukturer, och personer som kallar sig själva queer. Att vara queer kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin sexualitet.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Olika slags definition av Kön:

Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned i fyra olika delar:

 • Biologiskt kön

Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Biologiskt kön är inte bara två, utan bör ses som en skala där ingen är helt ’man’ eller helt ’kvinna’. All information om biologiskt kön går inte att få genom att se på en kropp, utan vilket biologiskt kön en har är en bedömning som läkare gör.

 • Juridiskt kön
Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation. Juridiskt kön framgår i Sverige också av näst sista siffran i personnumret. Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön, baserat på deras biologiska kön.
 • Könsidentitet
En persons självupplevda kön, det vill säga det kön man känner dig som (kvinna, intergender, genderqueer, ickebinär, man, transperson osv). biologiska och juridiska könet behöver inte säga någonting om en persons könsidentitet.
 • Könsuttryck
Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut som socialt förknippas med könstillhörighet, till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst med mera.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

Defintion HBTQ enligt RFSL:

Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Första gången som förkortningen hbt förkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay.

Källa: www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

 

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning - Definitioner / Vad är...

Defintion Funktionsnedsättning:

Information kommer inom kort.

Källa:

 

Service-till-Föräldrar

Service till Föräldrar - Definitioner / Vad är...

Defintion Service till Föräldrar:

Information kommer inom kort..

Källa:

 

Lagar

Lagar & Förordningar - Definitioner / Vad är...

Diskrimineringslagen i korthet

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Lagen innehåller ett förbud mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare bland annat ska bedriva ett arbete för främja lika rättigheter och möjligheter.

Källa: www.do.se

Föräldraledighetslagen i korthet

Föräldraledighetslagen innehåller ett förbjud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (så kallad VAB).

Källa: www.do.se

Vad ingår i arbetsgivarens ansvar?

Alla arbetsgivare:

 • Ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Lagen anger att aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter ska vidtas i fråga om arbetsförhållanden, rekrytering och löner. I detta ingår även att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.
 • Göra en lönekartläggning vart tredje år.


Arbetsgivare som sysselsätter 25 eller fler anställda

 • Upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år.
 • Dokumentera de åtgärder som behövs under de kommande åren på arbetsplatsen gällande arbetsförhållanden, rekrytering och löner.
 • Upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.

Källa: www.do.se

Vad är en Jämställdhetsplan?

En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen.

Källa: www.do.se

Vad är en Mångfaldsplan?

En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen.

Källa: www.do.se

Vad är skillnaden mellan Jämställdhetsplan och Mångfaldslan?

En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen.


Lagens krav på skriftlig plan gäller endast diskrimineringsgrunden kön. Däremot finns krav på att arbetsgivarna även ska bedriva ett främjande arbete för grunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. DO anser att det är en fördel att ha en skriftlig plan även i dessa delar eftersom det underlättar arbetet.

Källa: www.do.se

 

Diskriminering

Diskriminering - Definitioner / Vad är...

Vad är Diskriminering?

Begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. Det finns dock ofta skillnader mellan de juridiska definitionerna av diskriminering och vad personer kan uppleva som diskriminerande.


En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Källa: www.do.se

Vilka är de sju (7) diskrimineringsgrunderna?

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder.

Källa: www.do.se

Vilka är de sex (6) olika formerna av diskriminering?

 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Sexuella trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera.


Källa: www.do.se

Vill du veta mer !?

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se