Till Företag
Mångfaldsakademien

Hänger Ert Företag med i utvecklingen?

Mångfaldsplanen har gått från att vara en nödvändig papperstiger till ett viktigt dokument som säkrar företagets framtid.

Ju fortare Ert företag börjar med konkreta åtgärder, desto större chans är att det står som morgondagens vinnare.

Tiden har kommit.  Tänk om - Tänk rätt!

All analys, statistik och undersökningar visar att både företag och samhälle vinner på mångfald. En förutsättning för att uppnå mångfald är att skapa ett inkluderande arbetsklimat som ser de olika individerna, ger dem det mandat och svängrum som krävs för att de ska kunna arbeta effektivt och leverera fullt ut. Många tror att mångfald endast avser anställning av individer med annan kulturell bakgrund, olika sexuell läggning eller individer med en funktionsnedsättning. Detta är onekligen en början till mångfald, men det är så mycket mer.

Var står Ert Företag idag avseende Mångfald och Inkludering?

Ert Företag inser behovet av att tillämpa Mångfald och Inkludering, men vet inte hur Ni kan börja.

Ert Företag har börjat att tillämpa Mångfald och Inkludering och önskar nu accelerera farten.

Ert Företag har massor av Mångfald. Ni undrar hur den kan tillämpas bäst för att nå önskad hävstångseffekt.

Ert Företag tror inte att något behöver adresseras inom Mångfald och Inkludering.

Har Ni svårt att synas? Har Ni svårt att hitta kunder?
Mångfald & Inkludering leder till Framgång! Vill Ni hänga på?
Hänger Ert Företag med i utvecklingen?
Mångfald & Inkludering - Vägen till ett framgångsrikt företag och ett välmående samhälle
Vill Ni hitta nya vägar att 'Sticka Ut' i dagens informationsöverflöde?
Vill Ni bli bättre på Mångfald och Inkludering, men vet inte riktigt hur?

 

Fas 1: Ett lätt sätt att börja med Mångfald


Behov


Aktivt använda mångfald för att hitta nya kunder / sticka ut i informationsflödet.


Använda mångfald för att profilera Er som Företag (kunskap och/eller värdegrunder).


 

Fas 2: Bli bättre på att tillämpa Mångfald för att driva affärsresultat


Behov


Aktivt använda mångfald för att hitta nya kunder / sticka ut i informationsflödet.


Använda mångfald för att profilera Er som Företag (kunskap och/eller värdegrunder).


Öka nivån, förståelsen och kunskapen inom företaget avseende mångfald och inkludering.


Skapa ett mer inkluderande arbetsklimat för att göra företaget till en mer attraktiv arbetsgivare både avseende att hitta nya medarbetare som att behålla rätt personer och kompetens.


Lyckas bättre med att anställa människor som har begränsad erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden.


Få ett publikt bekräftande hur bra ert företag är på mångfald och inkludering.


 

Fas 3: Maximera nyttoeffekten av Mångfald

Behov


Aktivt använda mångfald för att hitta nya kunder / sticka ut i informationsflödet.


Använda mångfald för att profilera er som företag (kunskap och/eller värdegrunder).


Öka nivån, förståelsen och kunskapen inom företaget avseende mångfald och inkludering.


Skapa ett mer inkluderande arbetsklimat för att göra företaget till en mer attraktiv arbetsgivare både avseende att hitta nya medarbetare som att behålla rätt personer och kompetens.


Lyckas bättre med att anställa människor som har begränsad erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden.


Få ett publikt bekräftande hur bra ert företag är på mångfald och inkludering.


Mäta och utvärdera företagets nuvarande status avseende mångfald och inkludering.


Ta fram en handlingsplan avseende mångfald och inkludering. (Kan även användas i företagets mångfaldsplan.)


Att på ett effektivt sätt nyttomaximera och få så snabb avkastning som möjligt av en mångfaldssatning.


 

Tveksam om Ert Företag behöver göra en insats inom Mångfald & Inkludering?

Även om Ni känner er tillfreds med Ert nuvarande upplägg, så rekommenderar vi att Ni funderar över följande:


  • Omvärlden ändras konstant och förändringarna sker allt snabbare; -- Har ni ett tänk och agerande på ert företag som säkrar att era produkter och tjänster är attraktiva till både dagens och morgondagens kunderlag?
  • Ökad konkurrens kräver de bästa anställda; -- Är ni helt säkra att ni inte per automatik väljer bort 30% av rekryteringsunderlaget?
  • Hårdare konkurrens kräver mer av företaget för att uppnå resultat- och vinstmål; -- Är ni helt säkra att ni inte per automatik väljer bort 30% av kundunderlaget?
  • Alla företag behöver nyanställda / föryngring; -- Har ni utvärderat huruvida den nya internetgenerationen tycker att ert företag är en attraktiv arbetsplats?
  • Precis som miljö- och CSR-arbete har blivit en norm och ofta ett krav för att kunna bli en godkänd leverantör, så börjar mer krav ställas på företag avseende mångfald; -- Lever ert företag upp till nuvarande och framtida krav?
  • Företag har inte råd att stå still i utvecklingen för då hamnar man obönhörligen efter; -- Mångfald skapar kreativitet. Andra möjligheter uppmärksammas för det finns inte längre någon begränsning av gängse tänk eller fyrkantiga rutiner. Har ni råd att avstå från detta?


Om Ni har svarat nej på en eller flera av ovan frågor, så rekommenderar vi att Ni överväger att göra en insats inom Mångfald och Inkludering. Ni är välkomna att kontakta oss på Mångfaldsakademien för ett initialt möte där vi gemensamt kan diskutera vidare.

© 2016-2019 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer!?

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se