Om oss
Mångfaldsakademien


Mångfaldsakademien arbetar för ökad mångfald och för att skapa ett mer inkluderande arbetsklimat.

Mångfaldsakademien

Mångfaldsakademien hjälper företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga genom ökad mångfald och ett mer inkluderande arbetsklimat. En positiv sidoeffekt är att detta även hjälper att skapa ett mer hållbart och integrerat samhälle. Vi arbetar med att bryta normer och att få individer, företag och organisationer att våga och vilja tänka och göra annorlunda. Våra produkter och metoder är utvecklade så att de är enkla att förstå och lätta att applicera. Det ska vara en kort startsträcka för att starta igång och man ska genast kunna se effekten och nyttan av arbetet.

Mångfald och inkludering har en positiv påverkan på resultatet i ett företag. Det ökar dessutom det mänskliga välbefinnandet samt hjälper till att utveckla ett hållbart samhälle över tid. Det är dock ett svårt område att penetrera, att lyckas se genom komplexiteten och att korrekt utvärdera och analysera de olika mänskliga faktorernas påverkan.

Våra produkter är alla baserade på metoder och koncept som redan är kända och erkända för att avmystifiera och förenkla detta svårpenetrerade, komplexa område runt mångfald och inkludering. Vidare så är de för-hållandevis enkla, så att många kan komma att använda sig av dem utan att veta att de är relaterade till just Mångfald och Inkludering.

Med Mångfald syftar vi på allt som gör varje människa unik, dvs mångfald går bortom diskrimineringslagen och integration av människor med en utländsk bakgrund.

Mångfald och Inkludering

Inkludering menar vi är att arbeta med en holistisk människobild där varje individ får ett värdigt bemötande och möjlighet att fullt ut bidra med sin kompetens, erfarenhet och unika skill set, vilket gör att gruppen blir större än summan av individerna (1+1>2).

Bakgrund

All analys, statistik och undersökningar visar att både företag och samhälle vinner på mångfald. Hos företagen finns en ökad insikt att mångfald inte bara gäller de grupperingar som innefattas av diskrimineringslagen, utan att en förändring också är ett måste för att skapa attraktiva arbetsplatser, tjänster och produkter för att möta behov hos såväl den nya sociala internetgenerationen som de äldre generationerna. Samtidigt är det svårt att veta mer konkret vad som krävs och hur man ska göra för att åstadkomma denna nödvändiga förändring i sin företagskultur och hos sina anställda och medarbetare.


Även samhället inser allt mer att nuvarande utveckling inte är hållbar där Sverige går mot att bli ett av Europas mest segregerade samhälle. Olika initiativ har startat, men det måste finnas andra smarta sätt att snabbt förändra. Detta behov har förstärkts under året som gått i samband med den stora ökningen av nyanlända.


Rent konkret så skapar det något fyrkantiga svenska samhället konstanta utmaningarna om man önskar hitta företag som kan erbjuda tjänster och produkter på andra språk än svenska. Vilket är en paradox med tanke på att ca 20 % av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund, dvs har andra språk än bara svenska. Samma paradox finner man även inom HBT och grupperna med olika slags funktionsnedsättning. Man säger att det svenska samhället är jämlikt och tillgängligt med en hög grad av tolerans. Varför finns det då fortfarande människor som känner att de inte kan vara öppna med sin sexuella läggning? Och varför är det så få människor med funktionsnedsättning på gatorna eller i affärerna. Det är inte av en slump.


Till bakgrund av detta så bildades Mångfaldsakademien år 2015 av Sara Skullered.

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se